Privacy policy

Wie zijn wij?

Uw gegevens worden verwerkt door Simplysure.nl

Simplysure.nl hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van haar klanten. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacyverklaring geven we u graag inzicht en duidelijkheid over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Verwerking van uw gegevens

Bij de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij u horen zoals uw naam, geboortedatum, bankrekeningnummer, kenteken. Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Daarnaast houden we ons aan andere regelgeving met privacy bepalingen, zoals de telecommunicatiewet.

De gegevens die wij van u verwerken, ontvangen wij doorgaans van u zelf. De gegevens kunnen wij ook op een andere manier verkrijgen.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen, tenzij anders vermeld, voor de volgende zeven doeleinden worden gebruikt:

Doel 1: Het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht voor het adviseren, bemiddelen en/of beheren van een financieel product of financiële dienst.

Doel 2: Het maken van een vergelijking, het aanvragen van offertes en het indienen van aanvragen voor financiële producten of diensten.

Doel 3: Het beantwoorden van contactverzoeken en/of gevraagde informatie versturen.

Doel 4: Het melden van schades en het doorgeven van eventuele wijzigingen aan financiële dienstverleners.

Doel 5: Het verrichten van analyses om onze producten en diensten te verbeteren en om bij het productaanbod en de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie.

Doel 6: Het leveren van relevante informatie aan klanten, alsmede het verrichten van marketingactiviteiten.

Doel 7: Het waarborgen van een beheerste en integere uitoefening van de financiële dienstverlening in het kader van de Wet op het financieel toezicht, alsmede het voldoen aan andere wettelijke vereisten, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet van 1977.

Waarom mogen wij uw gegevens verwerken?

Wij mogen uw gegevens verwerken op ten minste een van de volgende gronden:

Als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven (deze toestemming mag u ook weer intrekken);

Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door u gesloten overeenkomst;

Als dit noodzakelijk is voor ons om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Als dit noodzakelijk is om vitale belangen van u of van een andere persoon te beschermen;

Als dit ons gerechtvaardigd belang dient, waarbij wij ook uw belang uiteraard in acht nemen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Hoe lang wij de gegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. Dat kan per situatie verschillen. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Gegevens kunnen wij langer bewaren als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of met het oog op bewijsvoering bij klanten en juridische procedures.

Bijzondere persoonsgegevens

Indien noodzakelijk verwerken wij bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid of strafrechtelijke gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt. Deze gegevens kunnen noodzakelijk zijn voor het beoordelen van een aanvraag.

Voor sommige financiële producten vragen wij namens de financieel dienstverlener of verzekeraar om uw Burger Service Nummer (BSN). Het BSN verwijderen wij zodra het door ons, in het kader van de aanvraag, is verstrekt aan de financieel dienstverlener of verzekeraar.

Telefoongesprekken

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en ter bestrijding van fraude, nemen wij onze telefoongesprekken op. Gesprekken kunnen worden teruggeluisterd om onze medewerkers te trainen en indien noodzakelijk om de met u gemaakte afspraken te verifiëren. Deze gesprekken worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

Voor het uitvoeren van de beschreven doeleinden kunnen uw gegevens ook worden gedeeld met derden. Onder derden verstaan wij in ieder geval de financiële dienstverleners (zoals banken, verzekeraars en gevolmachtigde agenten) waar de aanvraag voor een verzekering of financieel product namens u wordt ingediend. Onder derden verstaan wij ook schadeherstellers, incassobureaus en technische dienstverleners die ons ondersteunen bij het leveren van onze diensten.

Deze derden zullen, ter beoordeling, externe bronnen gebruiken. Hieronder een overzicht van de bronnen die derden kunnen raadplegen:

Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW);

Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS);

Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (SEPS);

CIS

Op het moment dat u een schademelding maakt of dat er fraude is geconstateerd, maakt de verzekeraar of een gevolmachtigde partij hier altijd melding van. Deze melding wordt gedaan bij CIS en vindt plaats, ongeacht of u wel of niet schuldig bent. Via CIS delen verzekeraar en volmachten de informatie die ze inhoudelijk belangrijk vinden voor acceptatie. U dient bijvoorbeeld bij een aanvraag ook de gemaakte niet schuldschades op te geven, de verzekeraar controleert dit.

Gebruik van de website

Simplysure.nl maakt op de website gebruik van cookies. Dit doen wij om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op u als bezoeker of klant af te stemmen en voor gerichte informatie en aanbiedingen. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw apparaat wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die u op de site invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten. Wilt u niet dat wij cookies gebruiken? Stel dan in uw browser ‘cookies off’ in.

Om u als (potentiële) klant beter te leren kennen, maken wij gebruik van zogenoemde Verbeterde Conversies wanneer u onze website bezoekt. Bij het bezoek aan onze website laat u mogelijk gegevens achter zoals een e-mailadres, woonadres en/of telefoonnummer. Deze gegevens bewaren wij en worden in gehashte (gepseudonimiseerde) vorm naar Google verzonden. Google kan deze gegevens koppelen aan bestaande Google accounts. De informatie die wij vervolgens van Google ontvangen, stelt ons in staat om de effectiviteit van onze website en/of onze advertenties te meten. Bij het gebruik van Verbeterde Conversies is uw privacy gewaarborgd omdat er geen concrete persoonsgegevens worden gedeeld.

De beveiliging van uw gegevens

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en te beschermen tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Mocht u hierover zorgen hebben of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen naar een andere organisatie. U kunt uw vraag hierover voorleggen aan onze Functionaris Gegevensbescherming

Simplysure.nl

1185 NM Amstelveen

Per telefoon: 020-6450010
E-mail: persoonsgegevens@simplysure.nl

Stuurt u een kopie van een identiteitsbewijs mee, zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in de kopie uw pasfoto en BSN nummer zwart om uw privacy te beschermen. Een ongemarkeerde kopie moeten wij helaas gelijk verwijderen en zullen wij niet gebruiken.

Wijzigingen

De regelgeving rondom privacy en datagebruik verandert voortdurend. De privacyverklaring kan regelmatig worden aangepast. U vindt de actuele versie op onze website www.simplysure.nl